Historia działalności

W dniu 20 grudnia 2005r. nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 520 000 zł. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności działek o powierzchni 1,1792 ha. Działki zostaną przeznaczone pod budowę kolejnych budynków mieszkalnych.

Wówczas kapitał zakładowy wyniósł 1 762 500 zł., jedynym Wspólnikiem pozostała Gmina Miejska Jarosław.

W dniu 3 stycznia nastąpiła kolejna zmiana Zarządu Spółki, w skład Zarządu weszli:

Zenon Wajda – Prezes Zarządu
Jan Pels – Członek Zarządu
Wacław Żak – Członek Zarządu

Z dniem 13 kwietnia Pan Jan Pels złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu, w związku z powyższym Zarząd działa w dwuosobowym składzie:

Zenon Wajda – Prezes Zarządu
Wacław Żak – Członek Zarządu

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego, o 153 500 zł, nastąpiło z dniem 28 kwietnia 2006 roku. Gmina Miejska Jarosław wniosła do spółki aportem lokal użytkowy, położony przy ul. Grunwaldzkiej 6. Wysokość kapitału zakładowego wyniosła 1 916 tys. zł.

W dniu 14 czerwca 2006r. nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o kwotę 93 500 zł. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności działek o powierzchni 0,2028 ha. Działki zostaną przeznaczone pod budowę kolejnych budynków mieszkalnych.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka zarządu przez pana Wacława Żaka od 29 stycznia 2007 roku zarząd spółki jest jednoosobowy. Spółkę reprezentuje prezes zarządu, pan Zenon Wajda.

Został rozstrzygnięty przez komisję przetarg na wykonanie projektu budowlanego wraz z koncepcją architektoniczno-budowlaną dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skarbowskiego w Jarosławiu.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Inwestycyjno-Budowlanych „BISTAL” Kielce na kwotę: 97 539,00 zł.

W dniu 14 czerwca 2007 r. zostało udzielone pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych dla 96 rodzin.

W dniu 12 grudnia 2007 r. nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału zakładowego Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o kwotę 179 000 zł. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności działek o powierzchni 0,1957 ha przy ul. Synów Pułku. Działki zostaną przeznaczone pod budowę kolejnych budynków mieszkalnych.

Kolejne podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 36 500 zł nastąpiło z dniem 28 stycznia 2008 roku. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie aportu prawa własności działki o powierzchni 0,0473 ha. Działka zostanie przeznaczona pod kolejną inwestycję.

Wysokość Kapitału zakładowego wynosi obecnie 2 225 000 zł, jedynym wspólnikiem pozostaje Gmina Miejska Jarosław.

W dniu 14 maja 2008 r. została udzielona Spółce ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego promesa kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Skarbowskiego w Jarosławiu o łącznej liczbie 96 lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem”.

W dniu 24 czerwca 2008 r. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji z 2006 r. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Skarbowskiego w Jarosławiu”.

Z dniem 8.10.2008r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 184 500 złotych. Pokrycie podwyższonego kapitału nastąpiło poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności dwóch działek o łącznej powierzchni 0,2021 ha, położonych przy ulicy Synów Pułku w Jarosławiu. Wniesione aportem działki przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Na dzień 8.10.2008r. kapitał zakładowy wynosi 2 409 500 złotych i jest podzielony na 4 819 udziałów po 500 złotych każdy, jedynym wspólnikiem pozostaje Gmina Miejska Jarosław.