PRZETARGI

Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

Adres Spółki:
ul. Księdza Jakuba Makary 1
37-500 Jarosław

tel.: 16 621 52 53 (biuro)

tel. kom. 535 105 253 (Prezes)

biuro.jtbs@gmail. com

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

 Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego w budynku wielofunkcyjnym w Jarosławiu przy
ul. Skarbowskiego 10

  1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 452,72m² położonego w budynku wielofunkcyjnym w Jarosławiu przy ul. Skarbowskiego 10  ( lokal J ). Lokal przeznaczony jest do najmu na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności handlowej.  Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

  1. Wysokość opłaty z tytułu najmu:

Cena wywoławcza  miesięcznego czynszu netto za najem 1m² powierzchni wynosi  30 zł/m². Czynsz najmu będzie płatny z góry przez Najemcę co miesiąc w terminie 14 dni od wystawienia faktury na rachunek bankowy Wynajmującego. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca  lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy mediów i wywóz nieczystości. Poza czynszem za najem  Najemca ponosi koszty ogrzewania według kalkulacji corocznej.

  1. Termin i miejsce przetargu 

termin przetargu/otwarcie ofert – 26 października 2017 roku o godz. 11:00.
miejsce przetargu –   Jarosławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Księdza  Jakuba Makary 1 , 37-500 Jarosław

  1. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w kwocie 13 500,00 zł. ( trzynaście tysięcy pięćset złotych ) na konto Jarosławskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  nr 63 8642 1201 2025 2100 8926 0002 w PBS o/Jarosław.

Za datę wpłacenia wadium  uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Jarosławskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oferty należy składać do dnia  26 października 2017 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Jarosławskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul księdza Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na najem nieruchomości – lokal użytkowy w JTBS ”.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1)  imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2)  proponowaną wysokość czynszu za najem 1m² powierzchni lokalu,
3)  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) dokumenty wymagane w pkt. III ust. 1 instrukcji dla oferentów,
5) dowód wpłaty wadium,
6) datę sporządzenia oferty.
Oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie lub telefonicznie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu, na podany przez uczestnika rachunek bankowy.

  1. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu  za najem 1m² powierzchni lokalu.

  1. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:

Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, prawo unieważnienia przetargu oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Księdza Jakuba Makary 1, 37-500 Jarosław lub telefonicznie pod nr  604 451 128 ( Prezes Zarządu) lub  16 621 52 53 (biuro JTBS).

Więcej informacji na stronie internetowej www.jtbs.pl oraz www.jaroslaw.pl

 

P R E Z E S   Z A R Z Ą D U 

     Kazimierz Piotrowicz

załącznik nr 1 – OFERTA

załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW JTBS