OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Koordynatorem do spraw dostępności w JTBS Sp. z o.o. jest Kazimierz Piotrowicz. Tel. kom. 535105253, Tel. biuro 16 6215253

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności strony głównej Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarosławiu (dalej JTBS Sp. z o.o.) znajdującej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosław.
JTBS Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosław.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyjątków wymienionych poniżej:
1. używanie linków w postaci: „>>”, „więcej” albo „kliknij tutaj”,
2. brak alternatywnych opisów zdjęć (grafik) dla osób z dysfunkcjami,
3. brak zaawansowanej wyszukiwarki,
4. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
2. wyróżnienie odnośników/przekierowań,
3. sukcesywne publikowanie plików pdf w wersji edytowalnej,
4. podświetlane linki,
5. prosty, zrozumiały język.
Nawigacja na stronie (w przypadku problemów istnieje możliwość skorzystania z następujących kombinacji klawiszy):
CTRL+ F5 – ponowne załadowanie strony
TAB + ENTER – przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,
ENTER – wykonanie domyślnej akcji,
STRZAŁKI W PRAWO, LEWO, GÓRA, DÓŁ – przewijanie widocznej części strony.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-26.
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zarząd Spółki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Kazimierz Piotrowicz, adres poczty elektronicznej biuro.jtbs@gmail.com
Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 621 52 53 lub 535 105 253
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jarosławia mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony https://www.rpo.gov.pl/
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleje Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA 800 676 676
poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00
Dostępność architektoniczna:
Siedziba JTBS Sp. z o.o. w Jarosławiu:
· ul. Ks. J. Makary 1 – (budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej klatka „D”),
Do siedziby JTBS Sp. z o.o. w Jarosławiu przy ul. Ks. J. Makary 1 prowadzi wejście główne od strony północnej bloku – klatka schodowa „D”.
Punkt informacyjny – kancelaria ogólna – z dwoma stanowiskami obsługi interesanta w różnych zakresach merytorycznych, znajduje na parterze budynku w pokoju nr 4.
Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są wszystkie korytarze oraz pomieszczenia biura bez ograniczeń. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.
Budynek jest wyposażony w windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.
Przed budynkiem na parkingu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do biura JTBS Sp. z o.o. i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online (istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu).
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przy drzwiach głównych do siedziby Spółki przy ul. Ks. J. Makary 1 istnieje możliwość zapukania w szyby i powiadomienia pracownic kancelarii ogólnej umożliwiający osobom z dysfunkcjami kontakt z pracownicami pracującymi w księgowości Spółki.

W sytuacjach takich jak stan epidemii w kraju oraz wynikającego z niego obostrzenia, a tym samym częsta praca „zdalna” prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie potrzeby kontaktu osobistego z Prezesem lub pracownikiem księgowości lub administracji.